Duurzame energie opwekken

Duurzame energie opwekken: hoe gaan we dit doen?

De vragen die we ons hierbij stellen zijn: wat is technisch, ruimtelijk en maatschappelijk haalbaar en wenselijk? In de concept-RES leggen we uit hoe we tot globale zoekgebieden voor de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit zijn gekomen en hoeveel duurzame opwek we kunnen halen (in TWh). We volgen een integrale en toekomstgerichte aanpak en sluiten op voorhand geen opties uit.

Duurzame energie opwekken in onze regio doen we op de volgende manieren:

  • Via no-regret maatregelen;
  • In zoekgebieden voor grootschalige opwek;
  • Via energie-opwek ten dienste van andere opgaven en doelen.

We geven een inschatting van onze bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TWh en in welke zoekgebieden de projecten zouden kunnen landen. Voor de benodigde opwek aan duurzame energie beginnen we niet op nul. In de regio zijn al voor 0,7 TWh aan projecten gerealiseerd of zitten in de ‘pijplijn’. Aanvullend kijken we als eerste naar het realiseren van no-regret maatregelen, zoals zon op daken van bedrijven en grote stallen. Daarnaast gaan we een deel van de potentie van de zoekgebieden benutten die in deze concept-RES zijn opgenomen. We verwachten dat we in totaal 2 TWh kunnen bijdragen aan grootschalige duurzame energie-initiatieven in 2030.

Doorrekenen en onderzoeken

De zoekgebieden met de daaraan gekoppelde opwekvermogens zijn ter doorrekening aangeboden aan Enexis Netbeheer. Bezien wordt wat de impact is van de verschillende zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwek via zon en wind op de aspecten tijd, geld en ruimte.

We gaan de zoekgebieden voor duurzame opwek via wind en zon in de komende periode verder onderzoeken en waarderen, onder andere via een milieueffectenonderzoek (planMER). We maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring die is opgedaan in De Kempen. Door het uitvoeren van een milieueffectenonderzoek en het bezien van andere effecten van grootschalige opwek blijven we de gekozen lijn van een zorgvuldige afweging bewandelen.

Cookie-instellingen