Duurzame warmte

Duurzame warmte: hoe gaan we dit doen?

Net als duurzame elektriciteit zal ook de warmte die we nodig hebben voor het verwarmen van onze huizen en gebouwen uit duurzame bronnen moeten komen. Op dit moment is de warmtevraag voor woningen en bedrijven in de Metropoolregio Eindhoven 5,81 TWh (20,9 PJ ). In een groot deel daarvan gebruiken we fossiel aardgas.

In de nabije toekomst willen we overstappen op een toekomstbestendige warmtevoorziening door de inzet van mogelijk duurzame warmtebronnen zoals geothermie (warmte uit de grond), lage temperatuur aardwarmte, all-electric, zonthermie, aquathermie (warmte uit water), restwarmte en biomassa/biogas. Overschakelen op duurzame warmtebronnen betekent meestal ook een toename in het gebruik van elektriciteit.

Warmtenetten

De huidige warmte-infrastructuur in de regio bestaat uit het gas- en elektriciteitsnet en uit twee grote (Eindhoven en Helmond) en diverse kleinere warmtenetten. Het gas- en elektriciteitsnet telt ongeveer 350 duizend aansluitingen, terwijl de warmtenetten bij elkaar ongeveer 16,5 duizend aansluitingen tellen. Dit laat zien dat warmtenetten in Zuidoost-Brabant beperkt worden toegepast c.q. op dit moment een beperkt bereik hebben.

Ieder type warmte-infrastructuur zal een rol spelen in de realisatie van een duurzame warmtevoorziening. Voor het bepalen van de regionale potentie van de grotere warmtenetten en voor het inzichtelijk maken van de kleinere warmtenetten lopen momenteel aparte verkenningen

Afspraken over warmte

We maken regionale afspraken hoe in de nabije toekomst om te gaan met de beschikbare bronnen, ruimte en infrastructuur. Dit gebeurt op hoofdlijnen in de Regionale Structuur Warmte (RSW) en is onderdeel van deze RES. Op lokaal niveau werken de gemeenten met hun partners de plannen voor duurzame warmte verder uit in de Transitievisies Warmte (TVW), die in 2021 gereed moeten zijn.

De (concept-)RSW is nog voornamelijk inventariserend van aard. Naar de RES 1.0 toe wordt gewerkt aan het verkrijgen van beter inzicht in de technische, economische en maatschappelijke potentie van de duurzame warmtebronnen.

Cookie-instellingen