Programmalijn warmte

De algemene doelstelling van de programmalijn warmte is het komen tot keuzes met een optimale inzet en verdeling van de bovenlokale warmtebronnen die we wél hebben. Het doel is het monitoren en afstemmen van gezamenlijk ontwikkelen en gebruiken van bovenlokale duurzame warmtebronnen, het verbinden met de lokale Transitievisies Warmte van de 21 gemeenten en het vergroten van het kennisniveau over onze bronnen.

Meer dan de helft van ons energieverbruik wordt veroorzaakt door de vraag naar warmte. Voor een groot deel wekken we die warmte om met aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt. Omdat dat ons klimaat beïnvloedt gaan we overschakelen op andere, duurzame warmtebronnen en -technieken.

Transitievisie Warmte

Gemeenten stellen hiervoor een Transitievisie Warmte op, waarin zij vastleggen welke wijken van het aardgas af gaan en op welke manier. Mogelijke duurzame warmtebronnen zijn geothermie (warmte uit bodemlagen), zonthermie, aquathermie, restwarmte van bedrijven en biomassa of biogas. Warmtepompen kunnen zelfs warmte uit de lucht halen om gebouwen te verwarmen.

Warmtebronnen goed benutten

In onze regio zijn maar weinig bronnen beschikbaar die veel warmte kunnen leveren op een temperatuur die direct gebruikt kan worden voor gebouwverwarming. Veel bronnen hebben veel elektriciteit nodig om een geschikte temperatuur warmte te leveren. We willen dus de beschikbare warmtebronnen in onze regio goed benutten om onze toenemende vraag naar groene elektriciteit te beperken.

Regionale Structuur Warmte

In de Regionale Structuur Warmte, als onderdeel van de RES, brengen we de warmtebronnen in kaart en onderzoeken we de potentie van verschillende technieken voor onze warmtevoorziening. We stellen scenario’s op om de samenhang tussen keuzes inzichtelijk te maken en modelleren de systeemkant. Uiteindelijk willen we tot regionale afspraken komen, waarmee we de bronnen goed inzetten en de warmtetransitie betaalbaar houden.

Bekijk hier de Regionale Structuur Warmte als onderdeel van de RES 1.0.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen